ABIBOKEN 2020-21

 

ALLMÄNT

 • Examinanden bör ha avlagt de obligatoriska kurserna i ämnet före hen deltar i skrivningarna. För realprovet bör de obligatoriska kurserna i två ämnen vara avlagda.
 • Examen är avlagd då fyra obligatoriska prov är godkända
 • Av de obligatoriska proven bör minst ett vara på A-nivå.
 • Studentexamensbetyg förutsätter att man också får dimissionsbetyg från gymnasiet
 • Abiturienterna måste sätta sig in i bestämmelserna och kraven för de olika proven i examen
 • Abiturienterna svarar själv för att de följer och är insatta i bestämmelserna gällande examen.

 

EXAMENSBESTÄMMELSER

 • Proven hålls vid två tillfällen per år (en våromgång och en höstomgång)
 • Examen måste avläggas inom tre på varandra följande tillfällen
 • Examen påbörjas då man anmäler sig till första skrivtillfället
 • Examen kan kompletteras efter det att man blivit godkänd

Studentexamen är slutexamen för gymnasiet. Det räcker inte med att avlägga enskilda prov i examen för att bli student utan man måste ha varit anmäld till och ha deltagit i hela examen för att bli dimitterad till student. De obligatoriska ämnenas antal är fyra (4).

 

OBS!

 • Det går inte att ändra (byta) obligatoriska och frivilliga ämnen medan examen pågår
 • I examen kan inte finnas prov på olika nivåer i samma ämne
 • Examinanden kan fritt välja nivå i de olika proven oberoende av vilken lärokurs eleven avlagt i skolan. Ett av de obligatoriska proven måste dock avläggas på A-nivå
 • Examinand kan vid en provomgång endast delta i ett främmande språk på A-nivå
 • Underkänt prov får förnyas tre gånger. Om obligatoriskt prov blivit underkänt kan man byta nivå i det, förutsatt att man har ett annat obligatoriskt prov på A-nivå. Om underkänt prov inte avlagts med godkänt vitsord inom utsatt tid, måste alla studentexamensprov tas om.
 • Varje godkänt prov har man rätt att göra om så många gånger man vill. Ifall du gör om något prov innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget.  
 • Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du begära omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar. Begäran om omprövning görs av examinanden via studieinfo.fi. 

Vid spridd examen är det skäl att lägga märke till följande:

 • Examen kan tidsmässigt spridas på tre på varandra följande examensomgångar. Dock kan elev som efter att ha deltagit i ett examenstillfälle flyttat utrikes för att studera (eller jämförbart) fortsätta med spridd examen under två på varandra följande tillfällen, efter att eleven återvänt till hemlandet. Villkor är dock att eleven inte varit frånvarande längre än över två examenstillfällen.
 • En gymnasieelev har rätt att delta i examensprov då han avlagt de obligatoriska lärokurserna i ämnet. Kurserna bör vara avlagda före de proven inleds. Av deltagare i realprovet förutsätts att de har avlagt de obligatoriska kurserna i minst två av de ämnen som ingår i realprovet. Av deltagare i kort lärokurs i främmande språk (TY; FR) förutsetts att de har avlagt minst tre (3) lärokurser i språket. Genom rektors beslut kan även gymnasieelev som skaffat sig tillräckliga kunskaper på annat sätt (ex. utlandsvistelse) delta i examensförhör. Obs! Förhören konstrueras på basen av innehållet i de gemensamma och fördjupade lärokurser som finns i timplanen.
 • På begäran erhåller examinand utdrag ur studentexamensregistret. Där framgår vilka prov eleven ditintills avlagt och hur proven bedömts.
 • Då man skall avlägga studentexamen är det klokt att beakta skolframgång och framtidsplaner då man besluter vilka prov man skall avlägga. Samma gäller för val av nivå. Då examinand besluter att gå inför spridd examen måste eleven lämna in en individuell plan över hur den spridda examen skall avläggas.   
 • Skolan följer med alla elevers examensplaner och handleder eleverna vid behov. Detta görs för att undvika att någon av okunskap eller av obetänksamhet begränsar sina möjligheter till fortsatt utbildning.

Efter att ha erhållit examen kan examinand komplettera examen med ämne som eleven inte avlagt tidigare. Elev som blivit underkänd i obligatoriskt prov kan således inte komplettera sin examen med nya ämnen före han erhållit studentexamensbetyg. Examen kan också kompletteras i ett ämne som man avlagt tidigare genom att avlägga ett nytt prov på annan nivå.

 

ANMÄLAN

Studentexamen är en mogenhetsexamen. Man måste ha kunskap om man vill vara framgångsrik i examen. Resultatet påverkas också av elevens allmänna omdömesförmåga och förmågan att utstå stress. Då studentexamensresultatet har en stor betydelse för möjligheterna att få tillträde till fortsatta studier, är det inte värt att skribenten påskyndar avläggandet av examen på bekostnad av resultatet.

 • Anmälan är bindande. Endast ytterst vägande skäl kan leda till att studentexamensnämnden på ansökan annullerar anmälan till examen (allvarlig sjukdom, flyttat utomlands ). Då man anmäler sig har man valt obligatoriska och frivilliga ämnen samt nivåer på prov i examen. Dessa val kan inte ändras senare.
 •  Det bör observeras att provavgift uppbärs för provet fast eleven uteblir och att anmälan betraktas som ett försök att avlägga provet (man har förverkat sin rätt om man inte kommer då man anmält sig).
 • Rektor granskar att elev har rätt att anmäla sig till och delta i provet.

På basen av den muntliga och skriftliga information eleverna erhåller anmäler de sig till studentskrivningarna på de blanketter skolan tillhandahåller.

 • Anmälningstiden till vårens skrivningar utgår 20.11.2020 och 7.6.2021 utgår anmälningstiden till höstens 2021 skrivningar.
 • Ur den skriftliga anmälan bör det framkomma om eleven anmäler sig till examen eller enskilt ämne. Det bör framkomma om det är frågan om omtagning eller förhöjning eller en komplettering av examen.
 • Ur anmälan bör också framkomma de uppgifter som berör proven bl.a. om det är frågan om obligatoriskt eller extra prov samt provets nivå. 

 

EXAMENSAVGIFTER

De som deltar i studentexamen måste betala examensavgifter till studentexamensnämnden.

 • Våren 2021 är grundavgiften 14 euro och för varje prov dessutom 28 euro.

Avgifterna inbetalas till skolan 15.1.2021 eller genast då storleken fastställts.

 

Provdagarna våren 2021

 

tis 16.3      Modersmålet, läskompetensprovet

                  Svenska som andraspråk

tor 18.3     Främmande språk, kort lärokurs

fre 19.3      Modersmålet, skrivkompetensprovet

mån 22.3    Främmande språk, lång lärokurs

tis 23.3      Matematik, kort lärokurs

ons 24.3    Matematik, lång lärokurs

tor 25.3     Real, biologi, filosofi, psykologi

fre 26.3     Real, historia, fysik

mån 29.3    Andra inhemska språket

tis 30.3      Real, geografi, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära

ons 31.3     Real, kemi, hälsokunskap

 

 • Proven hålls mellan kl. 9.00–15.00 dvs. sex (6) timmar. 
 • Skolan ger särskilda anvisningar om arrangemangen i anslutning till de olika skrivtillfällena. 
 • De studerande som är i slutskedet av sina studier bedöms då deras egentliga skolarbete avslutas. Det är möjligt att höja slutbedömningen i ett ämne genom att delta i en tentamen efter det att det egentliga skolarbetet avslutats. Vitsordet höjs om resultatet av tentamen är bättre än det tidigare slutvitsordet. Tentamen omfattar hela lärokursen.
 • Abiturienterna avslutar sin skolgång torsdagen den 18.2.2021. Regler för den sista skoldagen ges senare av skolan.

 

ALLMÄNNA REGLER FÖR PROVDAGARNA VÅREN 2021

 • Skribenterna kommer till skolan kl. 8.10. Vänta på gården! Rektor ropar upp ditt namn och du får gå in. Åk III använder huvudingången och åk II lilla ingången.
 • Du måste använda munskydd hela dagen.
 • Sprita händerna och håll säkerhetsavstånd.
 • Ta med datorn och laddaren! Datorn skall vara avstängd (ej i viloläge) när du kommer hit. Datorn skall dessutom vara omstartad kvällen före så att alla uppdateringar är gjorda i windows. Ni får också ta med egna hörlurar som inte har USB!
 • Sätt den medhavda maten på en bricka som finns utanför salen. Ta bort omslagspapper på din mat. Du bör där hemma ha klistrat över text på etiketter, kläder och datorlock. 
 • Ta med brickan, datorn och elsladden in i salen.
 • Du får ta med egna extramasker, handdesinfektering samt påsar för rena och använda masker. Tillbehören placeras till exempel i genomskinliga påsar så att övervakaren lätt kan kontrollera dem utan att vidröra dem. I provlokalen skall du hantera maskerna kortvarigt och öppet så att det inte onödigt uppstår misstankar om svikligt förfarande
 • Övervakaren kollar din bricka när du går in i salen. 
 • Försenad studerande får delta endast med studentexamensnämndens tillstånd 
 • Frånvarande studerande = underkänt 
 • Det är absolut förbjudet att ta med sig mobiltelefon och smartklockor till skrivsalen. Lämna värdesaker hemma. Om man har mobiltelefon med sig under examen kan det tolkas som brott mot examensbestämmelserna och bestraffas på samma sätt som fusk. 
 • Inga papper och näsdukar får tas in i salen 
 • Inga texter på kläderna under språkprov 
 • Du får inte ha med dig material med anknytning till examen i skrivsalen. Om övervakarna finner något sådant betraktas det som försök till fusk. Då examinanden avlägsnar sig från salen får hen inte ha med sig något material som har anknytning till skrivningarna. Om examinanden gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk eller på något annat sätt grovt bryter mot examensbestämmelserna anses alla prov under ifrågavarande skrivomgång vara underkända. Samma gäller examinand som hjälper annan examinand vid försök till fusk.
 • Om du insjuknar före skrivtillfället, om du satts i karantän eller väntar på provresultat bör rektor genast meddelas om detta till telefon 040-522 5630.
 • Vid icke-coronarelaterad sjukdom bör examinanden komma om möjligt till skolan och skriva provet. Efter skrivdagens slut skaffas ett intyg från HVC över sjukdom. Läkarintyget som är daterat samma dag som skrivningen bör inlämnas till skolan så snabbt som möjligt. 
 • Du får inte gå ut ur salen före kl. 12.00. När du avslutat provet skall du genast avlägsna dej från skolan. Använd huvudingångens dörr.

 

Om en examinand insjuknar innan provet

”Coronavirussituationen förutsätter ansvarsfullt agerande enligt anvisningar som utgivits av Institutionen för hälsa och välfärd och lokala hälsomyndigheter. Prioriteten är att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Examinanden meddelar rektorn om sin frånvaro och kan om hen så vill följa anvisningarna för annullering av anmälan. 

Om en examinands coronavirussmitta har bekräftats, bör hen stanna isolerad och kan alltså inte delta i provet. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, bör examinanden agera i enlighet med anvisningar från sin regionala hälsovård och söka sig till coronavirusprovtagning. De som har blivit testade för coronaviruset eller som väntar på resultat av provtagningen anvisas att stanna hemma och undvika närkontakt.  

Om examinand reser till Finland från ett land som utsatts för resebegränsningar på grund av coronaviruset, rekommenderar Instituten för hälsa och välfärd att examinanden stannar hemma och i frivillig karantän i 14 dygn. Hälsomyndigheterna kan också göra beslut om karantän ifall utsättning för smitta misstänks. Det är synnerligen svårt eller omöjligt att utföra provarrangemang för examinander som satts i karantän.  

I övriga situationer kan examinanden kontakta sitt gymnasium. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård, så som skolhälsovårdaren eller -läkaren. Att placera examinanden i provlokalen med andra examinander kan vara omöjligt då man tar i beaktande de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet. Gymnasiernas möjligheter att ordna olika anpassningar är synnerligen begränsade. 

Om det inte är möjligt att skriva provet, klargör rektorn situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän. Rektor kan vid behov göra att nekande beslut gällande dagsspecifika specialarrangemang vid genomförande av prov. ” 

 

Om examinanden insjuknar under provet

”Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds. I akuta nödfall, såsom epilepsianfall, ringer man till nödcentralen. I övriga fall kan man vid behov fråga hälsovården om råd. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, kan man ge hen en ansiktsmask och flytta över hen till ett skilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Man strävar till att övervaka examinanden ända tills kl. 12.00, men gymnasiet kan kontakta nämndens examensdejour ifall ett tidigare avlägsnande från provet är motiverat. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet. Om examinandens prov fortsätter i ett enskilts utrymme, kopplas examinandens dator med samma provlokalens server som tidigare. Långa nätverkssladdar eller routrar kan användas för detta syfte. Vid behov kontaktas Abitti-stödet. ” 

 

Om en examinand satts i karantän

”Det är inte möjligt att utföra prov i separat utrymme om examinanden har erhållit ett karantänbeslut.  Närkontakterna för en person som satts i karantän är kraftigt begränsade. Det är svårt eller omöjligt att anordna provet ens i ett separat utrymme på ett sådant sätt att övervakaren inte skulle befinna sig i samma utrymme och i problemsituationer nära examinanden. Vid alla beslut om specialarrangemang måste övervägas ifall det specialarrangemang som ansöks om är rimligt möjligt att genomföra. Nämnden ger vid behov ett överklagningsbart beslut på ansökningar om separat utrymme.  

Gymnasiet kan tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som fattat karantänbeslutet, överväga ifall det i ett enskilt karantänfall finns möjligheter att anordna provet i separat utrymme. Om detta är möjligt kan rektor fatta ett beslut för examensdagen ifråga utifrån bedömningen av den dagens situation. Om det inte är möjligt att anordna provet för examinanden i separat utrymme kan examinanden inte delta i provet den dagen. I detta fall kan examinanden göra en ansökan om annullering av anmälan

 

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas i exceptionella situationer.”

 

Nedan finns Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning (10.3.2021). Dessa regler gäller för oss. Kompletteringar inne i texten gällande Malax och Korsnäs med kursiv stil.

TESTNING AV SYMTOMFRI ABITURIENT SOM FÖRSATTS I CORONAKARANTÄN –ÖSTERBOTTEN

Denna anvisning ska bara tillämpas på abiturienter/övriga skribenter som på grund av exponering för coronavirus och med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar försatts i karantän av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen. Om en person som är försatt i karantän får symtom ska hen söka sig till provtagning och kan i och med det inte delta i studentskrivningarna. Studentexamensnämnden har i regel anvisat abiturienter i karantän att ansöka om annullering av anmälan och delta i proven vid nästa examenstillfälle. Om en abiturient är symtomfri och vill delta i studentproven måste nedan beskrivna anvisningar och specialarrangemang iakttas.

ttps://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/det-ar-mojligt-for-abiturienter-som-befinner-sig-i-karantan-att-delta-i-studentskrivningarna-med-specialarrangemang

ANVISNING till abiturient som vill delta i studentprovet trots karantän

1. abiturienten eller hens anhöriga ska ta kontakt med hälsocentralen i den egna kommunen två dagar före studentprovet och anmäla sig till coronaprovtagning. Ring vårdbedömningen kl 8-16 vardagar vid Malax-Korsnäs HVC: 06-3477645. Ring numret 050 3737965 kl 16-21 vardagar och helger kl 8-21. Om studentprovet hålls på en måndag ska anmälan till coronaprovtagning göras föregående fredag senast klockan 12. I samband med anmälan ska abiturientens mobilnummer bekräftas.

2. abiturienten kallas till Vasa centralsjukhus coronaprovtagning i enlighet med provtagningspraxisen i regionen. Abiturienten ska ta sig till provtagningen med egen bil, taxi eller skjutsas av föräldrarna. Under resan ska abiturienten använda kirurgiskt näs-munskydd. Abiturienten står själv för resekostnaderna. Provet ska alltid tas dagen före studentprovet, senast klockan 10. På söndagar tas prov bara på Vasa centralsjukhus coronaprovtagning. Det är viktigt att abiturienten samma dag skickar ett meddelande till hälsovårdaren och rektor om att hen tagit ett prov. Hälsovårdarens tel nr är på vardagar: 050-3214920. Rektorns tel nr är 040-5225630.

3. abiturienten får ett svar på coronaprovet till sin egen mobiltelefon. När abiturienten anländer till provtillfället ska hen visa provsvaret för den hälsovårdare som finns på plats. Abiturienten med munskydd väntar på skolgården där hälsovårdaren finns. Hälsovårdaren ska bekräfta att meddelandet är äkta genom att ringa Fimlabs laboratorium i Vasa, telefonnummer 06 213 2842. Endast en symtomfri abiturient som i enlighet med denna anvisning har testats föregående dag och fått ett negativt provsvar får delta i studentprovet. Hälsovårdaren ska förvägra en abiturient med symtom att delta i studentprovet.

4. abiturienten ska ta sig till studentprovet med egen bil, taxi eller skjutsas av föräldrarna och delta i provet i ett särskilt utrymme tillsammans med eventuella andra abiturienter som försatts i karantän. Alla abiturienter och övervakare ska använda kirurgiskt näs-munskydd.

5. abiturienten ska utan dröjsmål avlägsna sig från provplatsen när hen lämnat tillbaka sitt prov, antingen med egen bil, taxi eller med föräldrarnas skjuts, och därefter vistas i karantän där hemma så länge som den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har beslutat.

6. i samband med nästa provtillfälle upprepas åtgärderna i punkt 1–5 – om abiturienten fortfarande är i karantän.

 

 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

 

EXAMEN VÅREN 2021: APRIL

 • Då de skriftliga proven är över har abiturienterna ännu en möjlighet att höja slutvitsorden i de ämnen som ingår i deras studieprogram.
 • Om en abiturient inte vill använda sig av möjlighet att kompensera ett underkänt obligatoriskt prov bör skolan få ett skriftligt besked om detta. Det bör ske i så god tid att skolan kan förmedla uppgiften till studentexamensnämnden före den 4 maj på våren och den 31 oktober på hösten.
 • Abiturienterna bör få de ämneslärokurser som ingår i studieprogrammet klara och godkända senast den 30.4. Rektor meddelar i början av maj studentexamensnämnden vilka examinander som inte kan få dimissionsbetyg. Såvida en enda av gymnasiets lärokursers slutbedömning blir fördröjd måste man förbereda sig på att man också erhåller studentexamensbetyget senare dvs. på hösten.
 • Resultaten från vårens skrivningar är på skolan senast den 20.5.2021.

Våravslutning och dimission hålls i högstadiets festsal 5.6.2021 kl. 11.00. Närmare anvisningar om dimissionen ges särskilt.

 

FRÅGOR SOM BERÖR ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om de elever som deltagit i studentexamen och sökt till någon av de utbildningar som nämns i § 2 mom. 1, överlämnas i enlighet med § 8 mom.2 till det register som ligger till grund för elevurval. Studentexamensnämnden kan överlåta namnen på de elever som blivit godkända i studentexamen för publicering. (Lagen om elevurvalsregister och studentregister, 1058/1998).

 

BEDÖMNINGEN AV PROVEN I STUDENTEXAMEN, POÄNG, VITSORD OCH KOMPENSATION

 • Skolans egna lärare bedömer alla prov preliminärt. Den preliminära bedömningen ger en ungefärlig bild av den slutgiltiga bedömningen av provet.
 • Nämnden besluter om de slutgiltiga vitsorden i de olika ämnena. Vid olika provomgångar kan det vara ganska stor skillnad mellan poänggränserna för de olika vitsorden.

Vitsorden i examen är följande:

      Laudatur (L) = 7 poäng

Eximia cum laude approbatur (E) = 6 poäng

Magna cum laude approbatur (M) = 5 poäng

Cum laude approbatur (C) =4 poäng

Lubenter approbatur (B) = 3 poäng

Approbatur (A) = 2 poäng

Improbatur (I) = 0 poäng

Om examinand blivit underkänd i ett obligatoriskt prov kan nämnden, på villkor som anges nedan, ge eleven studentbetyg i vilket det underkända vitsordet finns antecknat. Förfarandet kallas för kompensation.

 

Nämnden följer följande grunder då kompensation avgörs:

De underkända prestationerna i olika ämnen har indelats i fyra nivåer, vilka har beteckningarna i+, i, i- och i=. De godkända proven ger kompensationspoäng enligt tabellen ovan (L= 7 poäng etc.) Examinandernas kompensationspoäng summeras varvid 12 poäng kompenserar det underkända vitsordet i+, 14 poäng i, 16 poäng i- och 18 poäng i=.

 

Kompensationsförfarandet förutsätter att examinanden ger sitt samtycke. Det görs automatiskt och man behöver således inte anhålla om det. Om man inte vill att förfarandet skall tillämpas måste man meddela om det skriftligt till nämnden (meddelandet skall gå via skolan inom den tidsram som angivits tidigare). Såvida en elev blivit underkänd flera än en gång i ett obligatoriskt prov beaktas alltid det bästa av improbaturerna då kompensationen beräknas.

 

EXAMINANDER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Om det blivit konstaterat att den studerande har en LoS störning bör man ha ett utlåtande om störningen. Utlåtandet kan ges av en utbildad speciallärare, sakkunnig psykolog eller läkare. Skolans speciallärare står till förfogande i detta fall.

 • Utlåtandet måste lämnas till studentexamensnämnden i samband med anmälan till studentskrivningarna. Skolan förmedlar utlåtandet tillsammans med anmälningarna.
 • Nämndens LoS utskott granskar LoS-utlåtanden och går igenom LoS-elevernas svar efter att de blivit bedömda. Då utskottet bestämmer studerandes vitsord beaktas störningsgraden och poängskillnaden mellan elevens poäng och det högre vitsordets poäng.

      Det bör dock observeras att vitsordet kan ändras endast i ett prov.

 

STUDENTEXAMENSBETYG

Till de examinander som blivit godkända i de obligatoriska proven ger studentexamensnämnden studentbetyg. Betyget ges efter den provomgång då alla obligatoriska prov blivit avklarade och godkända.

 • Studerande som blivit godkänd i de obligatoriska ämnen i studentexamen, men som ännu inte har rätt att få dimissionsbetyg från gymnasiet, erhåller inte studentbetyg. Hen har inte heller rätt att avlägga studentexamen på nytt. Nämnden sänder den studerandes betyg till skolan då rektor meddelat nämnden att den studerande erhåller dimissionsbetyg.
 • I betyget noteras vitsorden på alla prov som blivit godkända samt provens nivå. Ett obligatoriskt prov som kompenserats noteras med underkänt vitsord.

 

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 

Om den studerande misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan den studerande begära omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar från det, när den studerande har haft möjlighet att få granska sin bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av själva examinanden eller av examinandens vårdnadshavare om examinanden är under 18 år. Begäran om omprövning görs i nämndens webbtjänst och betalas i samband med att begäran skickas. Summan återbetals om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen. 

 

PROVPRESTATION TILL PÅSEENDE EFTER DEN SLUTGILTIGA BEDÖMNINGEN

Om den studerande deltog i examen våren 2020 har den studerande fått sin provprestation genom Min Studieinfo-tjänsten.