ABIBOKEN 2019-20

 

ALLMÄNT

 • Examinanden bör ha avlagt de obligatoriska kurserna i ämnet före hen deltar i skrivningarna. För realprovet bör de obligatoriska kurserna i två ämnen vara avlagda.
 • Examen är avlagd då fyra obligatoriska prov är godkända
 • Av de obligatoriska proven bör minst ett vara på A-nivå.
 • Studentexamensbetyg förutsätter att man också får dimissionsbetyg från gymnasiet
 • Abiturienterna måste sätta sig in i bestämmelserna och kraven för de olika proven i examen
 • Abiturienterna svarar själv för att de följer och är insatta i bestämmelserna gällande examen.

 

EXAMENSBESTÄMMELSER

 • Proven hålls vid två tillfällen per år (en våromgång och en höstomgång)
 • Examen måste avläggas inom tre på varandra följande tillfällen
 • Examen påbörjas då man anmäler sig till första skrivtillfället
 • Examen kan kompletteras efter det att man blivit godkänd

Studentexamen är slutexamen för gymnasiet. Det räcker inte med att avlägga enskilda prov i examen för att bli student utan man måste ha varit anmäld till och ha deltagit i hela examen för att bli dimitterad till student. De obligatoriska ämnenas antal är fyra (4).

 

OBS!

 • Det går inte att ändra (byta) obligatoriska och frivilliga ämnen medan examen pågår
 • I examen kan inte finnas prov på olika nivåer i samma ämne
 • Examinanden kan fritt välja nivå i de olika proven oberoende av vilken lärokurs eleven avlagt i skolan. Ett av de obligatoriska proven måste dock avläggas på A-nivå
 • Examinand kan vid en provomgång endast delta i ett främmande språk på A-nivå
 • Underkänt obligatoriskt prov får förnyas två gånger under de tre följande provomgångarna. Om obligatoriskt prov blivit underkänt kan man byta nivå i det, förutsatt att man har ett annat obligatoriskt prov på A-nivå. Om underkänt prov inte avlagts med godkänt vitsord inom utsatt tid, måste alla studentexamensprov tas om.
 • Underkänt extra prov får tas om två gånger.
 • Godkänt prov får höjas en gång utan tidsgräns.  Godkänt realprov får emellertid tas om två gånger och det bästa vitsordet anges i studentbetyget. Annars ges särskilt betyg över godkänd prestation.
 • Examinand har rätt att besvära sig till förvaltningsrätten och söka ändring i rektors beslut angående brott mot § 9 (examensordningen eller underslev (fusk)). Examinand har rätt att söka ändring genom besvär till regionförvaltningen om rektor beslutat frånta examinanden rätt att delta i examensprov.
 • Studentexamensnämnden kan om synnerligen tunga skäl härför föreligger, besluta att examinand får ta om examen i sin helhet från början.

Vid spridd examen är det skäl att lägga märke till följande:

 • Examen kan tidsmässigt spridas på tre på varandra följande examensomgångar. Dock kan elev som efter att ha deltagit i ett examenstillfälle flyttat utrikes för att studera (eller jämförbart) fortsätta med spridd examen under två på varandra följande tillfällen, efter att eleven återvänt till hemlandet. Villkor är dock att eleven inte varit frånvarande längre än över två examenstillfällen.
 • En gymnasieelev har rätt att delta i examensprov då han avlagt de obligatoriska lärokurserna i ämnet. Kurserna bör vara avlagda före de proven inleds. Av deltagare i realprovet förutsätts att de har avlagt de obligatoriska kurserna i minst två av de ämnen som ingår i realprovet. Av deltagare i kort lärokurs i främmande språk (TY; FR) förutsetts att de har avlagt minst tre (3) lärokurser i språket. Genom rektors beslut kan även gymnasieelev som skaffat sig tillräckliga kunskaper på annat sätt (ex. utlandsvistelse) delta i examensförhör. Obs! Förhören konstrueras på basen av innehållet i de gemensamma och fördjupade lärokurser som finns i timplanen.
 • På begäran erhåller examinand utdrag ur studentexamensregistret. Där framgår vilka prov eleven ditintills avlagt och hur proven bedömts.
 • Då man skall avlägga studentexamen är det klokt att beakta skolframgång och framtidsplaner då man besluter vilka prov man skall avlägga. Samma gäller för val av nivå. Då examinand besluter att gå inför spridd examen måste eleven lämna in en individuell plan över hur den spridda examen skall avläggas.   
 • Skolan följer med alla elevers examensplaner och handleder eleverna vid behov. Detta görs för att undvika att någon av okunskap eller av obetänksamhet begränsar sina möjligheter till fortsatt utbildning.

Efter att ha erhållit examen kan examinand komplettera examen med ämne som eleven inte avlagt tidigare. Elev som blivit underkänd i obligatoriskt prov kan således inte komplettera sin examen med nya ämnen före han erhållit studentexamensbetyg. Examen kan också kompletteras i ett ämne som man avlagt tidigare genom att avlägga ett nytt prov på annan nivå.

 

ANMÄLAN

Studentexamen är en mogenhetsexamen. Man måste ha kunskap om man vill vara framgångsrik i examen. Resultatet påverkas också av elevens allmänna omdömesförmåga och förmågan att utstå stress. Då studentexamensresultatet har en stor betydelse för möjligheterna att få tillträde till fortsatta studier, är det inte värt att skribenten påskyndar avläggandet av examen på bekostnad av resultatet.

 • Anmälan är bindande. Endast ytterst vägande skäl kan leda till att studentexamensnämnden på ansökan annullerar anmälan till examen (allvarlig sjukdom, flyttat utomlands ). Då man anmäler sig har man valt obligatoriska och frivilliga ämnen samt nivåer på prov i examen. Dessa val kan inte ändras senare.
 •  Det bör observeras att provavgift uppbärs för provet fast eleven uteblir och att anmälan betraktas som ett försök att avlägga provet (man har förverkat sin rätt om man inte kommer då man anmält sig).
 • Rektor granskar att elev har rätt att anmäla sig till och delta i provet.

På basen av den muntliga och skriftliga information eleverna erhåller anmäler de sig till studentskrivningarna på de blanketter skolan tillhandahåller.

 • Anmälningstiden till vårens skrivningar utgår 22.11.2019 och 1.6.2020 utgår anmälningstiden till höstens 2020 skrivningar.
 • Ur den skriftliga anmälan bör det framkomma om eleven anmäler sig till examen eller enskilt förhör. Det bör framkomma om det är frågan om omtagning eller förhöjning eller en komplettering av examen.
 • Ur anmälan bör också framkomma de uppgifter som berör proven bl.a. om det är frågan om obligatoriskt eller extra prov samt provets nivå. I realprovet måste eleverna alltid ange om de skall svara på frågor i religion eller i livsåskådningskunskap.

 

EXAMENSAVGIFTER

De som deltar i studentexamen måste betala examensavgifter till studentexamensnämnden.

 • Hösten 2019 är grundavgiften 14 euro och för varje prov dessutom 28 euro. Avgiften för våren 2020 meddelas eleverna då avgiftens storlek fastställts av statsrådet.
 • Provavgifterna återbetalas till examinand om han haft lagligt skäl till att utebli från skrivtillfället.

Avgifterna inbetalas till skolan 30.8.2019 eller genast då storleken fastställts.

 

Provdagarna hösten 2019

 

mån 16.9    Främmande språk, kort lärokurs

ons 18.9     Modersmålet, provet i läskompetens

fre 20.9       Främmande språk, lång lärokurs

tis 24.9       Matematik, lång och kort lärokurs

tors 26.9    Real I psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

fr 27.9        Andra inhemska språket

ti 1.10         Modersmålet, provet i skrivkompetens

                   Svenska som andraspråk

to 3.10       Real II religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

 

Provdagarna våren 2020

 

tis 10.3      Modersmålet, läskompetensprovet

                   Svenska som andraspråk

tor 12.3     Modersmålet, skrivkompetensprovet

fre 13.3     Främmande språk, kort lärokurs

mån 16.3  Andra inhemska språket

ons 18.3    Matematik, lång och kort lärokurs

fre 20.3     Främmande språk, lång lärokurs

tis 24.3      Real I, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

tor 26.3     Real II, psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

 

 • Proven hålls mellan kl. 9.00–15.00 dvs. sex (6) timmar. 
 • Skolan ger särskilda anvisningar om arrangemangen i anslutning till de olika skrivtillfällena. 
 • De studerande som är i slutskedet av sina studier bedöms då deras egentliga skolarbete avslutas. Det är möjligt att höja slutbedömningen i ett ämne genom att delta i en tentamen efter det att det egentliga skolarbetet avslutats. Vitsordet höjs om resultatet av tentamen är bättre än det tidigare slutvitsordet. Tentamen omfattar hela lärokursen.
 • Abiturienterna avslutar sin skolgång torsdagen den 13.2.2020. Regler för den sista skoldagen ges senare av skolan.

 

ALLMÄNNA REGLER FÖR PROVDAGARNA

 

 • Alla studerande bör vara på plats i god tid före provet inleds dvs. senast kl. 8.10. Man får avlägsna sig från provtillfället tidigast kl. 12.00. Skolan rekommenderar att man sitter kvar hela provtiden för att bearbeta och finslipa svaren. 
 • Försenad studerande får delta endast med studentexamensnämdens tillstånd 
 • Frånvarande studerande = underkänt 
 •  Examinanden kan ha med sig egen mat, drycker och godsaker men omslagspapper och motsvarande måste avlägsnas före man går in i skrivsalen.
 • Det är absolut förbjudet att ta med sig mobiltelefon och smartklockor till skrivsalen. Om man har mobiltelefon med sig under examen kan det tolkas som brott mot examensbestämmelserna och bestraffas på samma sätt som underslev. Det är inte tillåtet att ordna rök- eller andra pauser under förhören.
 • Inga papper och  näsdukar får tas in i salen 
 • Inga texter på kläderna under språkprov 
 • Examinanden får inte ha med sig material med anknytning till examen i skrivsalen. Om övervakarna finner något sådant betraktas det som försök till fusk. Då examinanden avlägsnar sig från salen får hen inte ha med sig något material som har anknytning till skrivningarna. Om examinanden gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk eller på något annat sätt grovt bryter mot examensbestämmelserna anses alla prov under ifrågavarande skrivomgång vara underkända. Samma gäller examinand som hjälper annan examinand vid försök till fusk.
 • Matematiska tabeller och räknare bör inlämnas till ämnesläraren för granskning i god tid före provtillfället i matematik. Manualen till räknaren får man inte ha med sig till skrivsalen.
 • Om en examinand insjuknar före skrivtillfället bör rektor genast meddelas om det. Rektorns telefonnummer är: 040-522 5630.  Vid vanlig sjukdom som tex förkylning, feber, bör examinanden komma till skolan och skriva provet. Efter skrivdagens slut skaffas ett intyg från HVC över sjukdom med angivelse av nedsatt prestationsförmåga. Läkarintyget som är daterat samma dag som skrivningen bör inlämnas till skolan så snabbt som möjligt.
 • Då en examinand insjuknar allvarligt, strävar skolan till att ordna ett övervakat skrivtillfälle i enlighet med vad situationen kräver. Provet avläggs då t.ex. på sjukhus, hemma eller på annan plats som går att isolera. Ur läkarintyget bör framkomma vilken sjukdom det är frågan om, hur sjukdomen påverkar prestationen (graden) samt tidpunkten för sjukdomen. 

 

EXAMEN VÅREN 2020: APRIL

 • Då de skriftliga proven är över har abiturienterna ännu en möjlighet att höja slutvitsorden i de ämnen som ingår i deras studieprogram.
 • Om en abiturient inte vill använda sig av möjlighet att kompensera ett underkänt obligatoriskt prov bör skolan få ett skriftligt besked om detta. Det bör ske i så god tid att skolan kan förmedla uppgiften till studentexamensnämnden före den 4 maj på våren och den 31 oktober på hösten.
 • Abiturienterna bör få de ämneslärokurser som ingår i studieprogrammet klara och godkända senast den 30.4. Rektor meddelar i början av maj studentexamensnämnden vilka examinander som inte kan få dimissionsbetyg. Såvida en enda av gymnasiets lärokursers slutbedömning blir fördröjd måste man förbereda sig på att man också erhåller studentexamensbetyget senare dvs. på hösten.
 • Resultaten från vårens skrivningar är på skolan senast den 20.5.2020.

Våravslutning och dimission hålls i högstadiets festsal 30.5.2020 kl. 11.00. Närmare anvisningar om dimissionen ges särskilt.

 

FRÅGOR SOM BERÖR ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om de elever som deltagit i studentexamen och sökt till någon av de utbildningar som nämns i § 2 mom. 1, överlämnas i enlighet med § 8 mom.2 till det register som ligger till grund för elevurval. Studentexamensnämnden kan överlåta namnen på de elever som blivit godkända i studentexamen för publicering. (Lagen om elevurvalsregister och studentregister, 1058/1998).

 

BEDÖMNINGEN AV PROVEN I STUDENTEXAMEN, POÄNG, VITSORD OCH KOMPENSATION

 • Skolans egna lärare bedömer alla prov preliminärt. Den preliminära bedömningen ger en ungefärlig bild av den slutgiltiga bedömningen av provet.
 • Nämnden besluter om de slutgiltiga vitsorden i de olika ämnena. Vid olika provomgångar kan det vara ganska stor skillnad mellan poänggränserna för de olika vitsorden.

Vitsorden i examen är följande:

      Laudatur (L) = 7 poäng

Eximia cum laude approbatur (E) = 6 poäng

Magna cum laude approbatur (M) = 5 poäng

Cum laude approbatur (C) =4 poäng

Lubenter approbatur (B) = 3 poäng

Approbatur (A) = 2 poäng

Improbatur (I) = 0 poäng

Om examinand blivit underkänd i ett obligatoriskt prov kan nämnden, på villkor som anges nedan, ge eleven studentbetyg i vilket det underkända vitsordet finns antecknat. Förfarandet kallas för kompensation.

 

Nämnden följer följande grunder då kompensation avgörs:

De underkända prestationerna i olika ämnen har indelats i fyra nivåer, vilka har beteckningarna i+, i, i- och i=. De godkända proven ger kompensationspoäng enligt tabellen ovan (L= 7 poäng etc.) Examinandernas kompensationspoäng summeras varvid 12 poäng kompenserar det underkända vitsordet i+, 14 poäng i, 16 poäng i- och 18 poäng i=.

 

Kompensationsförfarandet förutsätter att examinanden ger sitt samtycke. Det görs automatiskt och man behöver således inte anhålla om det. Om man inte vill att förfarandet skall tillämpas måste man meddela om det skriftligt till nämnden (meddelandet skall gå via skolan inom den tidsram som angivits tidigare). Såvida en elev blivit underkänd flera än en gång i ett obligatoriskt prov beaktas alltid det bästa av improbaturerna då kompensationen beräknas.

 

EXAMINANDER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Om det blivit konstaterat att den studerande har en LoS störning bör man ha ett utlåtande om störningen. Utlåtandet kan ges av en utbildad speciallärare, sakkunnig psykolog eller läkare. Skolans speciallärare står till förfogande i detta fall.

 • Utlåtandet måste lämnas till studentexamensnämnden i samband med anmälan till studentskrivningarna. Skolan förmedlar utlåtandet tillsammans med anmälningarna.
 • Nämndens LoS utskott granskar LoS-utlåtanden och går igenom LoS-elevernas svar efter att de blivit bedömda. Då utskottet bestämmer elevens vitsord beaktas störningsgraden och poängskillnaden mellan elevens poäng och det högre vitsordets poäng.

      Det bör dock observeras att vitsordet kan ändras endast i ett prov.

 

STUDENTEXAMENSBETYG

Till de examinander som blivit godkända i de obligatoriska proven ger studentexamensnämnden studentbetyg. Betyget ges efter den provomgång då alla obligatoriska prov blivit avklarade och godkända.

 • Studerande som blivit godkänd i de obligatoriska ämnen i studentexamen, men som ännu inte har rätt att få dimissionsbetyg från gymnasiet, erhåller inte studentbetyg. Hen har inte heller rätt att avlägga studentexamen på nytt. Nämnden sänder den studerandes betyg till skolan då rektor meddelat nämnden att den studerande erhåller dimissionsbetyg.
 • I betyget noteras vitsorden på alla prov som blivit godkända samt provens nivå. Ett obligatoriskt prov som kompenserats noteras med underkänt vitsord.

 

KONTROLLBEDÖMNING

Då resultaten kommit till skolan har den studerande rätt att få veta vilka bedömningsgrunderna varit (nämnd och censor kontaktas om behov föreligger). Om den studerande trots det är missnöjd med bedömningen kan hen ansöka av nämnden om att kontrollbedömning skall ske. I allmänhet sker det i sådana fall där det varit stor skillnad mellan lärarens preliminära bedömning och censorns bedömning.

 • Det bör dock observeras att om det är stor skillnad mellan censorns bedömning och lärarens bedömning så kontrolleras provet automatiskt av en annan av nämndens censorer.
 • Ansökan om kontrollbedömning måste vara individuell. Den bör inlämnas till skolans rektor inom 14 dagar räknat från den dag då examinanden själv erhöll uppgifter om bedömningen. Ur ansökan bör framkomma vilket prov eller vilken deluppgift i provet ansökan gäller samt examinandens namn, gymnasium var provet avlagts samt examinandens adress och bankförbindelse.

 

Undervisningsministeriet fastställer den avgift som uppbärs för kontrollbedömningen. Avgiften justeras årligen, men ligger i 50 eurosklassen. Då ansökan inlämnas till rektor bör kvitto över att avgiften inbetalats till nämndens konto uppvisas. Nämnden återbetalar avgiften till betalaren såvida kontrollbedömningen leder till höjning av vitsord.

Rektorn vidarebefordrar ansökan om kontrollbedömning till nämnden så snabbt som möjligt.

 

VISNING AV PROV OCH KOPIERING AV PROVSVAR

Examinand som vill bekanta sig med sina provprestationer och de bedömningsmarkeringar som gjorts i provet bör framföra en ansökan i ärendet till nämnden endera telefonledes eller skriftligt. Kansliet skaffar fram den prestation som efterfrågas. Man kan bekanta sig med sin provprestation på nämndens kansli eller beställa en kopia på den. Det kan dock ske tidigast den 20 juni. Kopian beställs skriftligt eller via telefon från nämndens kansli. Kopian som är avgiftsbelagd sänds till examinanden per postförskott. Studentexamensnämnden sparar provsvar ett och ett halvt år efter det att examen har avlagts.