UNDERVISNINGSTEKNOLOGI

 

Vid Gymnasiet i Petalax pågår en fortgående utveckling av att utnyttja digitala verktyg och metoder för att stöda elevernas lärande. För att befrämja detta har kommunen anlitat en IT-stödperson och en IKT-pedagog. Skolan är utrustad med interaktiva tavlor (Smartboards) i alla klassrum och alla studerande har till förfogande en egen windowsbaserad dator. Skolan använder sig av olika virtuella lärplattformar, både inom närstudier och inom distansstudier (Vi-7).

 

Användningen av datorer

Vid gymnasiet finns inte mera någon datasal. Den har slopats och i stället har de studerande egna datorer som skolan lånar ut för gymnasietiden. För att få allt att fungera i praktiken finns trådlöst nätverk. Skolan använder sig av Teams (Office365) och It´s Learning som undervisningsplattformar. Skolans IT-stödperson ansvarar för det tekniska underhållet av datorerna medan skolans IKT-person ansvarar för att datorerna tillämpas på ett pedagogiskt och meningsfullt sätt i undervisningen.

 

Smartboard

Varje klassrum i skolan är utrustad med en interaktiv tavla (Smartboard). Fördelen med dessa interaktiva tavlor är att läraren kan åskådliggöra och konkretisera problem och frågeställningar för studerande på ett meningsfullt sätt. Vid Gymnasiet i Petalax har lärarna själva producerat och utvecklat eget elektroniskt material för undervisningen i Smartboardens egen mjukvaruprogram Notebook. Skolan ordnar även fortbildningstillfällen för andra skolor och lärare i hur man använder elektroniskt material och Smartboardtavlor. Om du är intresserad av att beställa fortbildning, kan du kontakta skolans rektor. Skolans IKT-pedagog S imon Hansell  ger här en kort demonstration på hur Smartboarden kan användas i undervisningen.

 

 

Distansstudier

Gymnasiet i Petalax erbjuder studerande i samarbete med gymnasieringen Vi 7 en omfattande distansundervisning. Kursutbudet varierar. De flesta av kurserna är fördjupade kurser.  Lärarna inom gymnasieringen har utarbetat och utvecklat ett stort antal distanskurser både inom naturvetenskapliga och humanistiska ämnen.  

 

Cirka 10 % av de studerande inom Vi 7 avlägger årligen någon distanskurs. Distanskurserna har visat sig vara ett utomordentligt komplement till skolans egen undervisning och dessutom ger det möjlighet för studerande att avlägga kurser som skolorna eventuellt inte erbjuder alla år. Till dessa kurser hör till exempel livsåskådning.

 

Utvecklingen av undervisningsteknologin vid Gymnasiet i Petalax har varit möjlig tack vare det ekonomiska stöd som skolan erhållit av Svenska kulturfonden och Utbildningsstyrelsen.